Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 20η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Απόρριψη της από 18.6.2019 ένστασης της «ΑΝΤΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» κατά της αριθ.23107/12.6.2019 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κατερίνης έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 51.576,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 62/2019)

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς η ένσταση υποβλήθηκε στις 18.6.2019 και η αναθέτουσα αρχή πρέπει να αποφασίσει επί της υποβληθείσας ένστασης πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, δηλαδή πριν από τις 24.6.2019

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Ίτσιος                                            1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                             2. Μαρία Αρβανίτη
3.Θεόδωρος Παυλίδης                                    3. Σπυρίδων Ράδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)