Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καταρτισμός των όρων της διακήρυξης και έγκριση της μελέτης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 30.722,91 ευρώ εκτός ΦΠΑ
3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεσης της σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 30.722,91 ευρώ εκτός ΦΠΑ (η από 5/6/2019 τεχνική έκθεση)
4. Έγκριση των πρακτικών (1ης και 2ης φάσης) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α 73022) της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης» (αριθ. Μελέτης 31/2019), προϋπολογισμού 1.770.00,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης 885.000,00 ευρώ = 2.655.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
5. Λήψη απόφασης περί: α) Του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας της Ομάδας 1 : «Προμήθεια καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 21 μέτρων» β) Ματαίωσης της προμήθειας της Ομάδας 5 : «Προμήθεια μεταχειρισμένης πλατφόρμας μεταφοράς Μ.Ε», προϋπολογισμού 25.750,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
6. Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων» εκτιμώμενης αξίας 48.387,09 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 148/2018)
7. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.
8. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»
9. Τροποποίηση της αριθμ. 224/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με τίτλο «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Σοφίας Ασλανίδου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 3.000,00 ευρώ [για την πληρωμή των διοδίων κατά τη διέλευση των οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (απορριμματοφόρα, επιβατικά κλπ) όταν μεταβαίνουν εκτός Νομού στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης ή στη Θεσσαλονίκη για την προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών ή άλλων εργασιών]».
10. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.
11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.
12. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                           1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης               2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                     3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)