Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 10η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

2.Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε Κατερίνης έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 51.576,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 62/2019).

3.Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 59.677,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 63/2019).

4.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς ανάθεσης των εξής συμβάσεων:

Α. «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε Κατερίνης έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 51.576,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 62/2019)
&
Β. «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 59.677,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 63/2019).

5.«Επικύρωση των πρακτικών 1ης & 2ης φάσης και ανάδειξη προσωρινού/ών αναδόχου/ων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της: «Προμήθειας & Εγκατάστασης εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης », προϋπολογισμού 191.940,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (14/2018 μελέτη)

6.Επικύρωση του πρακτικού 1ης φάσης του διαγωνισμού της «Προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019» προϋπολογισμού 51.420,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 42/2019) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωση 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

7.Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 223/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.350 ευρώ και ορισμός του υπαλλήλου Γεωργίου Φυδάνογλου ως υπολόγου διαχείρισης αυτού, για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας που αφορούν την μετάβαση Δημοτικών Συμβούλων και υπαλλήλου, ως εκπροσώπων του Δήμου στην 4η διακρατική συνάντηση (transnational meeting) των εταίρων του έργου (project) BIOWASTE (Biowastes Management in Touristic Areas/Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 - 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γερμασόγεια της Κύπρου το χρονικό διάστημα 20-22/6/2019».

8.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

9.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.

10.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Ίτσιος                                                                   1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                                                    2. Μαρία Αρβανίτη
3.Θεόδωρος Παυλίδης                                                           3. Σπυρίδων Ράδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)