Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 4η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ενημέρωση της Οικονομικής επιτροπής για την αριθμ. πρωτ. 20005/28.5.2019 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) με θέμα «Αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για το έργο “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”


2.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής


3.Λήψη απόφασης περί συγκρότησης κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων του κέντρου πόλης Κατερίνης»


4.Έγκριση των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας40.320,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 28/2019)


5.Επικύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»


6.Επικύρωση των πρακτικών 1ης φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της: (α/α 72611) της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019», προϋπολογισμού 337.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ με αρ. μελ. 41/2019, κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωση 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016


7.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.


8.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.


9.Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας με κ.κ. 021948 στο ΟΤ 542 σύμφωνα με την 306Δ της 1/2003 Π.Ε. Εθνικό Στάδιο – Επέκταση.


10.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Γεώργιος Ίτσιος                                 1.Αναστάσιος Παπαζήσης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                     2.Μαρία Αρβανίτη
3.Θεόδωρος Παυλίδης                           3.Σπυρίδων Ράδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)