Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 28η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή απολογισμού & οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018

2.Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός του Προέδρου Δ.Κ. Περίστασης ως υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2019

3.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

4.Επικύρωση των πρακτικών 1ης φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Ομάδας 2: «Προμήθεια καινούργιου φορτωτή εκσκαφέα» εκτιμώμενης αξίας 82.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ της «Προμήθειας Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 217.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (124/2018 μελέτη)

5.Επικύρωση των πρακτικών 1ης & 2ης φάσης και ανάδειξη προσωρινού/ών αναδόχου/ων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της: «Προμήθειας Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 217.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (124/2018 μελέτη) και συγκεκριμένα για την: Ομάδα 3: «Προμήθεια αλατοδιανομέα» εκτιμ. αξίας 14.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ Ομάδα 4: «Προμήθεια καινούργιας λεπίδας αποχιονισμού» εκτιμώμενης αξίας 14.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ β) Καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας της: Ομάδας 5: «Προμήθεια μεταχειρισμένης πλατφόρμας μεταφοράς Μ.Ε» εκτιμώμενης αξίας 25.750,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

6.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

7.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

8.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Γεώργιος Ίτσιος                                                           1.Αναστάσιος Παπαζήσης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                                                2.Μαρία Αρβανίτη
3.Θεόδωρος Παυλίδης                                                      3.Σπυρίδων Ράδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)