Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 20 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

2.Ανάκληση της αριθ. 209/2019 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση μελέτης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Ταχυδρομική υπηρεσία διακίνησης αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης”, προϋπολογισμού 28.800,00 ευρώ + 6.912,00 ευρώ (Φ.Π.Α.24%) = 35.712,00 ευρώ με Φ.Π.Α., καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση
επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων»

3.Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 27/2019)

4.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

5.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.

6.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Γεώργιος Ίτσιος                                         1.Αναστάσιος Παπαζήσης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                             2.Μαρία Αρβανίτη
3.Θεόδωρος Παυλίδης                                   3.Σπυρίδων Ράδης
4Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)