Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 13 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

2.Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 40.320,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 30/2019)

3.Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 40.320,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 29/2019)

4.Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στο γήπεδο 25ης Μαρτίου Δ.Κ. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 20.161,29 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.29/2018

5.Έγκριση μελέτης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ταχυδρομική υπηρεσία διακίνησης αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 28.800,00 ευρώ + 6.912,00 ευρώ (Φ.Π.Α.24%) = 35.712,00 ευρώ με Φ.Π.Α.,
καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων

6.Επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»

7.Συμπλήρωση της αριθ. 151/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί: «Επικύρωση των πρακτικών 1ης φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της: Ομάδας 1 : Προμήθεια καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 21 μέτρων» εκτιμώμενης αξίας 82.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ της: «Προμήθειας Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 217.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (124/2018 μελέτη) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (με ένα ή περισσότερους οικονομικούς φορείς κατά την κρίση της υπηρεσίας), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016»

8.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

9.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.

10.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1. Γεώργιος Ίτσιος                            1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης              2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                     3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)