Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 6 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
2.Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, εργαλεία καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων»
3.Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας με τα εντός αυτής κτίσματα.
4.Καθορισμός των όρων διακήρυξης διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης
5.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.
6.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.
7.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Γεώργιος Ίτσιος 1.Αναστάσιος Παπαζήσης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης 2.Μαρία Αρβανίτη
3.Θεόδωρος Παυλίδης 3.Σπυρίδων Ράδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσ