Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 30η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
2.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019» προϋπολογισμού 51.420,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 42/2019), έγκριση διενέργειάς της με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση της μελέτης, καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας τα ου διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.
3.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 52.451,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 44/2019), έγκριση διενέργειάς της με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση της μελέτης, καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.
4.«Λήψη απόφασης επί ενστάσεως», στα πλαίσια του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων» εκτιμώμενης αξίας 48.387,09 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 148/2018).
5.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.
6.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.
7.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.Γεώργιος Ίτσιος 1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης 2.Μαρία Αρβανίτη
3.Θεόδωρος Παυλίδης 3.Σπυρίδων Ράδης
4.Δημήτριος Ντούρος
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7.Χρήστος Λιανός
8.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)