Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

2.Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019.

3.«Επικύρωση των πρακτικών 1ης φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της: Ομάδας 1: « Προμήθεια καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 21 μέτρων» εκτιμώμενης αξίας 82.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ της: «Προμήθειας Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 217.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (124/2018 μελέτη) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (με ένα ή περισσότερους οικονομικούς φορείς κατά την κρίση της υπηρεσίας), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωση 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

4.Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 80280 για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ» εκτιμώμενης αξίας 199.967,75 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 93/2018).

5.Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.27/2019, διενέργεια κλήρωσης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

6.α) Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 40.320,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.28/2019, β) Ματαίωση της διαδικασίας και λήψη απόφασης για επανάληψη του διαγωνισμού και γ) Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού με έγκριση των παραρτημάτων της.

7.Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 40.320,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.29/2019 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

8.Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 40.320,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.30/2019 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

9.Λήψη απόφασης Ο.Ε περί: α) Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : «Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης» (αριθ. Μελέτης 31/2019), προϋπολογισμού 1.770.00,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης 885.000,00 ευρώ = 2.655.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ β) Έγκριση της αριθ. 31/2019 μελέτης, της προκήρυξης, διακήρυξης με τα παραρτήματά της και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης γ) Καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και δ) Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

10.Έγκριση των πρακτικών (2ης φάσης) και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο Καθαρισμός Ακτών Δήμου Κατερίνης» έτους 2019 (αριθ. μελέτης 2/2019), προϋπολογισμού 43.379,44 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

11.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

12.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.

13.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος 1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης 2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης 3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)