Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

2.Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας με τα εντός αυτής κτίσματα.

3.Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 33.250,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση
πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κατερίνης» με Α.Μ. 108/2018 το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία.

4.Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 33.250,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση
πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πιερίων, Πέτρας” με Α.Μ. 114/2018 το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία.

5.Εξώδικος – συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου – δημοτών

6.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 59.064,00 ευρώ + 14.175,36 ευρώ (Φ.Π.Α.24%) = 73.239,36 ευρώ με Φ.Π.Α., καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.

7.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

8.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

9.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος 1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης 2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης 3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου