Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 8η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.                

Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

2.                

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», καταρτισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

3.                

Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 80567 για την εκτέλεση του έργου Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε Κατερίνης «Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ» εκτιμώμενης αξίας 362.902,42 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.143/2018

4.                

Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων» εκτιμώμενης αξίας 48.387,09 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 148/2018)

5.                

Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 70296 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 62.100,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ που ενσωματώνονται στο έργο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κατερίνης» με Α.Μ. 108/2018 το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία

6.                

Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 70420 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 157.525,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ που ενσωματώνονται στο έργο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κατερίνης» με Α.Μ. 108/2018 το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία

7.                

Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 70421 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 62.100,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ που ενσωματώνονται στο έργο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ελαφίνας, Κορινού, Παραλίας, Πέτρας, Πιερίων» με Α.Μ. 114/2018 το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία

8.                

Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 70422 για την για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 157.525,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ που ενσωματώνονται στο έργο «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Eλαφίνας, Κορινού, Παραλίας, Πέτρας, Πιερίων» με Α.Μ. 114/2018 το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία

9.                

Έγκριση των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις   ανάγκες της Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΉΣ» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 25/2019)

10.            

Έγκριση των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 26/2019)

11.            

Λήψη απόφασης για α) Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019», προϋπολογισμού   337.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ   με αρ. μελ. 41/2019 β) Έγκριση της αριθμ. 41/2019 μελέτης, της προκήρυξης, διακήρυξης με τα παραρτήματά της   και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης γ) Καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και δ) Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

12.            

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

13.            

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Λάζος Ντόντης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.

Γεώργιος Ίτσιος

1.

Αναστάσιος Παπαζήσης

2.

Χρυσόστομος Κυραϊλιδης

2.

Μαρία Αρβανίτη

3.

Θεόδωρος Παυλίδης

3.

Σπυρίδων Ράδης

4.

Δημήτριος Ντούρος

5.

Αλέξανδρος Γιουμίδης

6.

Θεοδοσία Χαϊλατζίδου

 

 

7.

Χρήστος Λιανός

 

 

8.

Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη