Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
2. Επικύρωση των αποτελεσμάτων 1ης φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Καθαρισμός Ακτών Δήμου Κατερίνης» έτους 2019 (αριθ. μελέτης 2/2019), προϋπολογισμού 43.379,44 ευρώ εκτός ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της «Προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ. 27/2019
4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της «Προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 40.320,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ. 28/2019
5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της «Προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 40.320,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ. 29/2019
6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της «Προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 40.320,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ. 30/2019
7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς ανάθεσης των εξής συμβάσεων: 1.Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ KOΡINOY, Α.Μ.27/2019, 2.Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΠΕΤΡΑΣ, Α.Μ.28/2019, 3.Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΠΙΕΡΙΩΝ, Α.Μ.29/2019, 4.Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΕΛΑΦΙΝΑΣ, Α.Μ.30/2019
8. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 33.250,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου: “Αποκατάσταση – Διαμόρφωση Πεζοδρομίων - Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Κατερίνης” με Α.Μ. 108/2018 που εκτελείται με αυτεπιστασία
9. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 33.250,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου: “Αποκατάσταση – Διαμόρφωση Πεζοδρομίων - Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πιερίων, Πέτρας” με Α.Μ. 114/2018 που εκτελείται με αυτεπιστασία
10. Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 80280 και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ» εκτιμώμενης αξίας 199.967,75 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 93/2018).
11. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.25/2019
12. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.26/2019
13. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2019
14. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
15. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος 1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης 2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης 3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)