Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 4 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. α)Έγκριση διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 191.940,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (14/2018 μελέτη) με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό β) Έγκριση της μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών εγγράφων της σύμβασης γ) Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και δ) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
2. α)Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κατερίνης “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 217.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (124/2018 μελέτη) β) Έγκριση της μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης γ) Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και δ) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της «Μίσθωσης μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 33.250,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου: “Αποκατάσταση – Διαμόρφωση Πεζοδρομίων - Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Κατερίνης” με Α.Μ.108/2018 που εκτελείται με αυτεπιστασία
4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της «Μίσθωσης μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 33.250,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου: “Αποκατάσταση – Διαμόρφωση Πεζοδρομίων - Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Ελαφίνας, Κορινού, Παραλίας, Πέτρας, Πιερίων” με Α.Μ.114/2018 που εκτελείται με αυτεπιστασία
5. Έγκριση των πρακτικών (4ης φάσης) και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας και αντικατάσταση δύο νέων υπερκατασκευών αποκομιδής απορριμμάτων σε δύο υπάρχοντα απορριμματοφόρα του Δήμου Κατερίνης χωρητικότητας 16 κυβικών», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ + 14.400, 00 ευρώ ΦΠΑ = 74.400,00 ευρώ (αριθ. Μελέτης 117/2018)
6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για τους δύο διαγωνισμούς «Μίσθωσης μηχανημάτων» εκτιμώμενης αξίας 33.250,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ στο πλαίσιο των παρακάτω έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία:
1.“Αποκατάσταση – Διαμόρφωση Πεζοδρομίων - Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Κατερίνης” με Α.Μ.108/2018
2.“Αποκατάσταση – Διαμόρφωση Πεζοδρομίων - Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Ελαφίνας, Κορινού, Παραλίας, Πέτρας, Πιερίων” με Α.Μ.114/2018
7. Έγκριση πρακτικών φανερού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της Αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017-ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017 των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως 31-12-2019
8. Καταρτισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στον οικισμό Καρυών της Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης
9. Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπ. Αρ. 47365/20-12-2018 σύμβασης με τίτλο: «Μεταφόρτωση & μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης», (15/2017 μελέτη) Ενεργοποίηση Δικαιώματος Προαίρεσης
10. Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας με κ.κ. 035614 στο ΟΤ 964 της Π.Ε. Βατάν - Επέκταση σύμφωνα με την υπ. αρ. 220Δ της 1/2002 Π.Ε.
11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                        1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης             2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                   3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)