Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)» προϋπολογισμού 56.028,23 ευρώ εκτός ΦΠΑ (13.446,77 € ΦΠΑ 24% 69.475,00 € συνολική αξία με ΦΠΑ 24%), έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της, καταρτισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων
2. Έγκριση των πρακτικών (1ης και 2ης φάσης) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α 69454) της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης» με αρ. μελ. 1/2019 προϋπολογισμού 318.733,24 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
3. Επικύρωση των πρακτικών (2ης φάσης) και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κατερίνης 2019» προϋπολογισμού 31.000,00 ευρώ (αριθ. μελέτης 5/2019)
4. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση ή μη του έργου: «Βελτίωση υφισταμένης αγροτικής οδοποιίας στη θέση Πλιτσκό-Προσήλιο» Α.Μ. 191/2008 π. Τ.Υ.Δ.Κ. Πιερίας
5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                     1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης          2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)