Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών έργων 2019 του Δήμου Κατερίνης (περιλαμβάνονται συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κλπ)
2. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο με τίτλο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» αρ. μελ. 143/2018
3. Επικύρωση του αποτελέσματος των σταδίων του ενιαίου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής & οικονομικής προσφοράς) για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 για την ανάθεση της μελέτης «Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση της υφιστάμενης μελέτης για το έργο: Αποχέτευση ομβρίων Δ.Δ. Παραλίας», εκτιμώμενης αξίας 43.859,40 ευρώ εκτός ΦΠΑ.
4. Έγκριση πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της Αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017-ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017 των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως 31-12-2019
5. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στο γήπεδο 25ης Μαρτίου Δ.Κ. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 20.161,29 ευρώ εκτός ΦΠΑ
6. Αποδοχή δωρεάς δέντρων και φυτών από το Δήμο Κατερίνης – Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας από την «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»
7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα
Ο Πρόεδρος

 

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                              1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                   2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                         3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)