Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της από 85/2018 τεχνικής έκθεσης της εργασίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018» και έγκριση ανάθεσης με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
2. Επικύρωση των πρακτικών 1ης φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κατερίνης 2019» προϋπολογισμού 31.000,00 (αριθ. μελέτης 5/2019) και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία και υλικά καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων», προϋπολογισμού 187.505,40 ευρώ πλέον 45.001,30 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 232.506,70ευρώ, καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έγκριση της Α.Μ.143/2018 και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εκτιμώμενης αξίας 362.902,42 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ.143/2018)
5. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα 10ο Δημοτικό και 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο» αρ. μελ. 93/2018
6. Εισήγηση στο ΔΣ για τον εξώδικο (συμβιβαστικό) καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας με κ.κ. 056014 στο ΟΤ 686 σύμφωνα με την 73Δ Τροποποίηση της 1/2005 Π.Ε. Καπνικός Σταθμός - Επέκταση
7. Εισήγηση στο ΔΣ για τον εξώδικο (συμβιβαστικό) καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας με κ.κ. 013399 στο ΟΤ 23γ σύμφωνα με την 13Δ Τροποποίηση της 1/2006 Π.Ε. Σβορώνος - Επέκταση
8. Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από τα δικόγραφα των προσφυγών ΠΡ174/26.04.2018 και ΠΡ600/10.11.2017 και παροχή ρητής εντολής σε πληρεξούσιο δικηγόρο για το έργο: «Ανέγερση Θεάτρου και χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης»
9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

 

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                          1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης               2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                     3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)