Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Επικύρωση των αποτελεσμάτων 1ης φάσης (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών), 2ης φάσης (έλεγχος/αξιολόγηση/βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών) και 3ης φάσης (αποσφράγιση/αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, κατάταξη προσφορών με βάση το κριτήριο κατακύρωσης και εισήγηση για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο νέων υπερκατασκευών αποκομιδής απορριμμάτων σε δύο υπάρχοντα απορριμματοφόρα του Δήμου Κατερίνης χωρητικότητας 16 κυβικών», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ + 14.400, 00 ευρώ ΦΠΑ = 74.400,00 ευρώ (αριθ. Μελέτης 117/2018)

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

 

Ο Πρόεδρος

 

Λάζος Ντόντης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                    1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης        2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης              3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)