Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Πεζόδρομων - Πεζοδρομίων» εκτιμώμενης αξίας 157.525,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ που ενσωματώνονται στο έργο: «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ελαφίνας, Κορινού, Παραλίας, Πέτρας, Πιερίων», το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με την αριθ. 582/2018 Απόφαση του Δ.Σ και Γ. συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 2o: Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών» εκτιμώμενης αξίας 62.100,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ που ενσωματώνονται στο έργο: «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ελαφίνας, Κορινού, Παραλίας, Πέτρας, Πιερίων», το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με την αριθ. 582/2018 Απόφαση του Δ.Σ και Γ. συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 3o: Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Πεζόδρομων - Πεζοδρομίων» εκτιμώμενης αξίας 157.525,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ που ενσωματώνονται στο έργο: «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κατερίνης», το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με την αριθ. 581/2018 Απόφαση του Δ.Σ και Γ. συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 4o: Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών » εκτιμώμενης αξίας 62.100,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ που ενσωματώνονται στο έργο: «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κατερίνης», το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με την αριθ. 581/2018 Απόφαση του Δ.Σ και Γ. συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 6o: Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως 31-12-2019

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                                1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                     2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                           3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)