Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου διαχείρισης για το έτος 2019

ΘΕΜΑ 2o: Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός των προέδρων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2019

ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης Ο.Ε περί: α) Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης» με αρ. μελ. 1/2019 προϋπολογισμού 318.733,24 ευρώ εκτός του ΦΠΑ β) Έγκριση της αριθ. 1/2019 μελέτης γ) Καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και δ) Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση των τευχών της υπηρεσίας με τίτλο : «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κατερίνης, έτους 2019 (5/2019 μελέτη)», προϋπολογισμού 31.000,00 ευρώ, έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                        1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης             2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                   3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)