Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Καταλογισμός ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2018 σε υπόλογους προέδρους τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων λόγω μη απόδοσης λογαριασμού

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                         1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης          2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                  3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

 

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)