Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑ 2o: Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στο γήπεδο 25ης Μαρτίου Δ.Κ. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 20.161,29 ευρώ εκτός ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση αντικατάστασης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της μελέτης: «Οριοθέτηση ρέματος Μαυρονερίου και διαμόρφωση κοίτης για αντιπλημμυρική προστασία και απόληψη υλικών »

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση των αριθ. πρωτ. α) 46394/20.12.2018, β) 46399/20.12.2018, γ) 46407/020.12.2018 αποφάσεων Δημάρχου με θέμα “Παροχή εντολής σε δικηγόρο”

ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου - Παραίτηση από ένδικα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                           1. Αστέριος Μπουσνάκης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                2. Αναστάσιος Παπαζήσης
3. Θεόδωρος Παυλίδης                      3. Δημήτριος Ντούρος
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας                4. Μαρία Αρβανίτη
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης                    5. Σπυρίδων Ράδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)