Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑ 2o: Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων (ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης της παρ. 2.γ του ά.32 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση της της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργων στις Τ.Κ. Μοσχοποτάμου και Λαγόραχης για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017 (Σύμφωνα με την Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42) εκτιμώμενης αξίας 24.500,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ της αρίθ. 37/2018 Τεχνικής Μελέτης

ΘΕΜΑ 3o: Επικύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων»

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                            1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                      3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)