Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

          Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.        

Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής

2.        

Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του ά.117 του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.86/2018

3.        

Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του ά.117 του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.87/2018

4.        

Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του ά.117 του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.88/2018

5.        

Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του ά.117 του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.89/2018

6.        

Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του ά.117 του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 39.435,48  ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.90/2018

7.        

Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 64770 για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ. 94/2018 εκτιμώμενης αξίας 145.154,72 ευρώ εκτός ΦΠΑ

8.        

Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού του ά.117 του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ» (Α.Μ.10/2018, εκτιμώμενη αξία: 55.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

9.        

Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 75961 και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας  887.096,77 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 141/2017)

10.    

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

11.    

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

12.    

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

 

Ο Πρόεδρος

                                                                                                         

Λάζος Ντόντης

                                                                                                                                                         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Γεώργιος Ίτσιος

Αστέριος Μπουσνάκης

Χρυσόστομος Κυραϊλίδης

Αναστάσιος Παπαζήσης

Θεόδωρος Παυλίδης

Δημήτριος Ντούρος

Παναγιώτης Μπερεδήμας

Μαρία Αρβανίτη

Αλέξανδρος Γιουμίδης

Σπυρίδων Ράδης

Θεοδοσία Χαϊλατζίδου

Χρήστος Λιανός

 

Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

 

 

  1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)