Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση ή μη των πρακτικών (4ης φάσης) και κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων 2018», προϋπολογισμού 59.340,00 ευρώ + 14.421,60 ευρώ ΦΠΑ = 73.581,60 (αριθ. Μελέτης 44/2018)

ΘΕΜΑ 3o: Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 64688 για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 199.980,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4o: Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 64770 για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 145.154,72 ευρώ εκτός ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 5o: Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας με κ.κ. 020344 στο ΟΤ 878 της Π.Ε. Εθνικό Στάδιο - Επέκταση σύμφωνα με την υπ. αρ. 207Δ της 1/2003 Π.Ε.

ΘΕΜΑ 6o: Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενου της ιδιοκτησίας με κ.κ. 045302A στο ΟΤ 136Α σύμφωνα με την 322Δ Τροποποίηση της 1/2000 Π.Ε. Ευαγγελικά - Επέκταση.

ΘΕΜΑ 7o: Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενου της ιδιοκτησίας με κ.κ. 02131 στα Ο 581,587, 576, 589 και 580 σύμφωνα με την 402Δ Τροποποίηση της 1/2003 Π.Ε. Εθνικού Σταδίου - Επέκταση.

ΘΕΜΑ 8o: Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης και τιμής ρυμοτομούμενου της ιδιοκτησίας με κ.κ. 052803 στο ΟΤ 77Β σύμφωνα με την 216Δ της 1/2000 Π.Ε. Ευαγγελικά - Επέκταση.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 11o: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                  1. Αστέριος Μπουσνάκης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης       2. Αναστάσιος Παπαζήσης
3. Θεόδωρος Παυλίδης             3. Δημήτριος Ντούρος
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας       4. Μαρία Αρβανίτη
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης           5. Σπυρίδων Ράδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)