Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑ 2o: Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης του αριθμ. 7 καταστήματος εμβαδού 77,02τ.μ. στον οικισμό Χράνης του Δήμου Κατερίνης

ΘΕΜΑ 3o: Επικύρωση των πρακτικών 3ης φάσης και ανάδειξη αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ομάδας 2: «Προμήθεια κάδων και κομποστοποιήσιμων σάκων, εκτιμώμενης αξίας 14.032,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%» (αριθμός συστήματος 61525) του διαγωνισμού της: «Προμήθειας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9 ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ

ΘΕΜΑ 4o: Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης και τιμής ρυμοτομούμενου της ιδιοκτησίας με κ.κ. 054609 στο ΟΤ 711 σύμφωνα με την 231Δ της 1/2005 Π.Ε. Καπνικός Σταθμός - Επέκταση

ΘΕΜΑ 5o: Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης των ιδιοκτησιών με κ.κ. 022319, 022310 και 022111 στα ΟΤ 806, 807, 808, 809, 816, 817 και 819 σύμφωνα με την 349Δ Τροποποίηση της 1/2003 Εθνικό Στάδιο - Επέκταση

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                           1. Αστέριος Μπουσνάκης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                2. Αναστάσιος Παπαζήσης
3. Θεόδωρος Παυλίδης                      3. Δημήτριος Ντούρος
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας                4. Μαρία Αρβανίτη
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης                    5. Σπυρίδων Ράδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)