Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑ 2o: Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 3o: Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Παραλίας» εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4o: Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5o: Κατακύρωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες στα σχολεία Δ.Ε. Κατερίνης για την αποκατάσταση βλαβών λόγων των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης-18ης Νοεμβρίου 2017 (Απόφ. Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας ΑΔΑ: ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42)», προϋπολογισμού 60.000,00 € + ΦΠΑ 24% 14.400,00 € =74.400,00 ευρώ, Α.Μ.103/2018.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση της αριθ.10/2018 μελέτης και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ» (Α.Μ.10/2018, εκτιμώμενη αξία: 55.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 7o: Επικύρωση των πρακτικών 2ης φάσης και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ομάδας 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ACU (αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών ή ΑΜΚ) εκτιμώμενης αξίας 170.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%» (αριθμός συστήματος 61524) του διαγωνισμού της: «Προμήθειας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9 ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ

ΘΕΜΑ 8o: Επικύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων»

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 11o: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                                1. Αστέριος Μπουσνάκης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                   2. Αναστάσιος Παπαζήσης
3. Θεόδωρος Παυλίδης                          3. Δημήτριος Ντούρος
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας                   4. Μαρία Αρβανίτη
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης                       5. Σπυρίδων Ράδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)