Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Καθορισμός τελών καθαριότητας φωτισμού και φόρου του άρθρου 10 του ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης έτους 2019

ΘΕΜΑ 2o: Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης Λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης έτους 2019

ΘΕΜΑ 3o: Καθορισμός - Επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                  1. Αστέριος Μπουσνάκης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης     2. Αναστάσιος Παπαζήσης
3. Θεόδωρος Παυλίδης            3. Δημήτριος Ντούρος
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας     4. Μαρία Αρβανίτη
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης         5. Σπυρίδων Ράδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)