Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑ 2o: Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2018

ΘΕΜΑ 3o: Καθορισμός των όρων ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας 887.096,77 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (Α.Μ. 141/2017)

ΘΕΜΑ 4o: Επικύρωση των των πρακτικών 1ης φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας με καύσιμο πετρέλαιο, χωρητικότητας 16m3 με υδραυλικό γερανό ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ + 14.400, 00 ευρώ ΦΠΑ = 74.400,00 (αριθ. Μελέτης 101/2018) και απόφαση για διενέργεια ή μη της προμήθειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

ΘΕΜΑ 5o: Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των νομικών του προσώπων του Δήμου Κατερίνης»

ΘΕΜΑ 6o: Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας με κ.κ. 041736 στο ΟΤ 210Α του οικισμού Προσηλίου σύμφωνα με τους πίνακες της Π.Ε. Ευαγγελικών

ΘΕΜΑ 7o: Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης και τιμής ρυμοτομούμενου της ιδιοκτησίας με κ.κ. 011422 στο ΟΤ 11 σύμφωνα με την 1 Τροποποίηση της 5/1999 του Προσηλίου.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου - Παραίτηση από ένδικα μέσα

 

 

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                              1. Αστέριος Μπουσνάκης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                 2. Αναστάσιος Παπαζήσης
3. Θεόδωρος Παυλίδης                        3. Δημήτριος Ντούρος
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας                 4. Μαρία Αρβανίτη
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης                     5. Σπυρίδων Ράδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)