Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑ 2o: Επικύρωση των αποτελεσμάτων 1ης φάσης (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών), 2ης φάσης (έλεγχος/αξιολόγηση/ τεχνικών προσφορών & δειγμάτων) και 3ης φάσης (αποσφράγιση/αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, κατάταξη προσφορών με βάση το κριτήριο κατακύρωσης και εισήγηση για ανάδειξη προσωρινού/ών αναδόχου/ων) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων 2018», προϋπολογισμού 59.340,00 ευρώ + 14.421,60 ευρώ ΦΠΑ = 73.581,60 (αριθ. Μελέτης 44/2018)

ΘΕΜΑ 3o: Επικύρωση των πρακτικών (1ης φάσης & 2ης φάσης) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ομάδας 2: «Προμήθεια κάδων και κομποστοποιήσιμων σάκων, εκτιμώμενης αξίας 14.032,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%» (αριθμός συστήματος 61525) του διαγωνισμού της: «Προμήθειας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9 ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ
ΘΕΜΑ 4o: Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ ευρώ εκτός ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 5o: Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ ευρώ εκτός ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 6o: Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ ευρώ εκτός ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                        1. Αστέριος Μπουσνάκης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης           2. Αναστάσιος Παπαζήσης
3. Θεόδωρος Παυλίδης                  3. Δημήτριος Ντούρος
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας           4. Μαρία Αρβανίτη
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης               5. Σπυρίδων Ράδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)