Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 4η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κατερίνης έτους 2017
2. Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017

 

 

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος                                  Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης                     Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης                            Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας                     Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης                         Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)