Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα επειδή έως την 1.11.2018 πρέπει να ολοκληρωθούν χρονοβόρες διαδικασίες (έκδοση ενταλμάτων, έλεγχος, αποστολή καταστάσεων εξόφλησης κλπ) σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών προς παρακατάθεσή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος                             Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης                Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης                       Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας                Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης                    Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)