Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής
2. Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 7 καταστήματος 77,02τ.μ. στον οικισμό Χράνης του Δήμου Κατερίνης
3. Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της εργασίας: «Μεταφόρτωση & μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης»,  (15/2017 μελέτη)
4. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 48.325,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ
5. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 145.154,72 ευρώ εκτός ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καταρτισμός των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 199.980,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα
Ο Πρόεδρος
Λάζος Ντόντης
           
 
                                                                                                                                              
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
ΤΑΚΤΙΚΑ                                             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος                                   Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης                      Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης                             Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας                      Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης                          Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)