Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής      
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) 
3. Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο τμημάτων δημοτικού γεωτεμαχίου στην Τ.Κ. Σεβαστής
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», επιλογή του τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καταρτισμός των όρων της διακήρυξης και έγκριση των παραρτημάτων της για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Παραλίας»  εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ 
6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καταρτισμός των όρων της διακήρυξης και έγκριση των παραρτημάτων της για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κορινού»  εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ
7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καταρτισμός των όρων της διακήρυξης και έγκριση των παραρτημάτων της για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πέτρας»  εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ 
8. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για τη σύναψη των συμβάσεων: Α. «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Παραλίας»  εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.96/2018, Β. «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κορινού»  εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.97/2018 και Γ. «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πέτρας»  εκτιμώμενης αξίας 49.995,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.99/2018
9. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα
Ο Πρόεδρος
Λάζος Ντόντης
                                                                                                                                                          
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
ΤΑΚΤΙΚΑ                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος                  Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης     Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης            Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας     Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης         Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)