Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής
2. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ
3. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ
4. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ
5. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ
6. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 39.435,48 ευρώ εκτός ΦΠΑ
7. Καταρτισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων 2018», προϋπολογισμού 59.340,00 ευρώ+14.421,60  ευρώ ΦΠΑ=73.581,60 (αριθ. Μελέτης 44/2018) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων
8. Επικύρωση  των πρακτικών 1ης  φάσης (α΄ στάδιο) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ομάδας 3:   «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεδομένων», εκτιμώμενης αξίας 12.983,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και λήψη απόφασης για διενέργεια ή μη της προμήθειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, (αριθμός συστήματος 61526) του διαγωνισμού της: «Προμήθειας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ/Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών/Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ
9. Έγκριση της μελέτης, επιλογή τρόπου διενέργειας,  καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας με καύσιμο πετρέλαιο, χωρητικότητας 16m3 με υδραυλικό γερανό ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων»,  προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ  + 14.400, 00  ευρώ ΦΠΑ =  74.400,00    (αριθ. Μελέτης 101/2018) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων
10. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
12. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 31500/13.9.2018 (ΑΔΑ:6ΡΣ1ΩΕΤ-ΡΒΣ) απόφασης Δημάρχου με θέμα «Παροχή εντολής σε δικηγόρο»
13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα
Η Αντιπρόεδρος
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
                                                                                                                                                          
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Λάζος Ντόντης                                  Αστέριος Μπουσνάκης
Γεώργιος Ίτσιος                                Αναστάσιος Παπαζήσης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης                   Δημήτριος Ντούρος
Θεόδωρος Παυλίδης                          Μαρία Αρβανίτη
Παναγιώτης Μπερεδήμας                   Σπυρίδων Ράδης
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)