Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής
2. Επικύρωση αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» προϋπολογισμού 59.923,00 ευρώ με ΦΠΑ (48.325,00+11.598,00 ΦΠΑ 24%)
3. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ
4. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ
5. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ
6. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ
7. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 39.435,48 ευρώ εκτός ΦΠΑ
8. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έγκριση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 171.860,64 πλέον Φ.Π.Α., σύνολο 231.107,19 ευρώ
9. Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης του αριθμ. 7 καταστήματος εμβαδού 77,02τ.μ. στον οικισμό Χράνης του Δήμου Κατερίνης
10. Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης
11. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
12. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
13. Έ Έγκριση υπέρβασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Νικόλαου Μόσχου και επιστροφής υπολοίπου
14. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:


1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής


ΤΑΚΤΙΚΑ                                                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος                                                  Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης                                     Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης                                            Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας                                     Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης                                         Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)