Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου- Παραίτηση από ένδικα μέσα
2. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Γεωργίου Τσίντσιφα του Λυσίμαχου, που αφορά στην υπ’ αριθμ. 677/14 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
3. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Γεωργίου Τσίντσιφα του Λυσίμαχου, που αφορά στην υπ’ αριθμ. 676/14 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
4. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Γεωργίου Τσίντσιφα του Λυσίμαχου, που αφορά στην υπ’ αριθμ. 674/14 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
5. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Γεωργίου Τσίντσιφα του Λυσίμαχου, που αφορά στην υπ’ αριθμ. 675/14 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
6. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Γεωργίου Τσίντσιφα του Λυσίμαχου, που αφορά στην υπ’ αριθμ. 617/14 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της προθεσμίας καταχώρησης των υποχρεώσεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΣ, ώστε να είναι δυνατή η εξόφλησή τους.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:


1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής


ΤΑΚΤΙΚΑ                                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος                                        Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης                           Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης                                  Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας                           Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης                               Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)