Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 27 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής
2. Έγκριση της από 85/2018 τεχνικής έκθεσης της εργασίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018» και έγκριση ανάθεσης με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
3. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
4. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
5. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής


ΤΑΚΤΙΚΑ                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος                    Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης       Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης              Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας       Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης           Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)