Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής
2. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
3. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
4. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Η Αντιπρόεδρος

Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:


1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Λάζος Ντόντης                  Αστέριος Μπουσνάκης
Γεώργιος Ίτσιος                Αναστάσιος Παπαζήσης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης   Δημήτριος Ντούρος
Θεόδωρος Παυλίδης          Μαρία Αρβανίτη
Παναγιώτης Μπερεδήμας   Σπυρίδων Ράδης
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)