Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 6 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής
2. Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2017
3. Έγκριση του από 17/07/2018 πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης
4. Επικύρωση των πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού περί «Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ/Pay As You Throw, ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, ΠΕ5: Περιβαλλοντική & Οικονομική Αξιολόγηση & ΠΕ6: Επέκταση και μεγιστοποίηση απόδοσης της υποδομής, σε ό,τι αφορά την Κατηγορία Δαπάνης “External Expertise & Services” (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE»», με αρ. μελ. 2/2018 προϋπολογισμού 78.629,03 € εκτός του ΦΠΑ (97.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 18.870,97€)»(αριθμ. μελ. 2/2018)
5. Έγκριση των πρακτικών (3ης φάσης) και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της (α/α 51973) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης» σύμφωνα με την αριθ. 125/2017 μελέτη, προϋπολογισμού 135.788,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
6. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Σίτιση των μαθητών Μουσικού Σχολείου Κατερίνης σχολ. έτους 2018-19»
7. Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
8. Κατακύρωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών περιμετρικής οδού στο αγρόκτημα Ράχης της Τ.Κ. Λόφου που προκλήθηκαν από θεομηνία κατά το διάστημα 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017» εκτιμώμενης αξίας 27.830,65 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.33/2018.
9. Έγκριση της αριθ. 7/2018 μελέτης, έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» προϋπολογισμού 48.325,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (11.598,00 € ΦΠΑ 24%, 59.923,00 € συνολική αξία με ΦΠΑ 24%), έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της, καταρτισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.
10. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
12. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης