Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πιστώσεων
3. Κατακύρωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του n.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Άρση επικινδυνότητας κτηρίου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 15.990,86 ευρώ εκτός ΦΠΑ με (Α.Μ. 50/2018)
4. Κατακύρωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του n.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Άρση επικινδυνότητας κτηρίου Μητροπολίτου Βαρνάβα 2» εκτιμώμενης αξίας 6.017,43 ευρώ εκτός ΦΠΑ με (Α.Μ. 51/2018)
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία του έργου : Κατασκευή πεζοδρόμων Ενότητας Βατάν, αρ. μελ.40/2009
6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου
8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:


1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής


ΤΑΚΤΙΚΑ                             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος                   Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης      Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης             Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας      Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης          Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)