Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 26 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός δικηγόρου αναφορικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας με κ.κ. 055007 και 055001

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής καταστάσεων στο ΥΠΕΣ (03/08/2018), για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου.

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Γεώργιος Ίτσιος                               Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης                  Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης                         Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας                  Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης                      Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)