Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πιστώσεων

3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία (θεομηνία) για το έργο: Κατασκευή πεζοδρόμων Ενότητας Βατάν, αρ. μελ.40/2009

4. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 3.230τ.μ. έως 5.000τ.μ. από το χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης για την λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης 2018 (01/09/2018 έως τις 07/09/2018) της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης

5. Κατάρτιση των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE», προϋπολογισμού 197.616,10 + 47.427,90 ΦΠΑ = 245.044,00 ευρώ

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

 

 

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος                                        Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης                         Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης                                 Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας                         Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης                              Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)