Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 2 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πιστώσεων

3. Υποβολή απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017

4. Επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Σίτιση των μαθητών Μουσικού Σχολείου Κατερίνης σχολ. Έτους 2018-19.

5. Επικύρωση των πρακτικών (1ης και 2ης φάσης) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α 51973) της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης» σύμφωνα με την αριθμ, 125/2017 μελέτη, προϋπολογισμού 135.788,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

6. Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης έκτασης 3.230τμ έως 5.000τ.μ. από το χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης για την λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης 2018 (01/09/2018 έως τις 07/09/2018) της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης

7. Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού του ά.117 του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στο γήπεδο 25ης Μαρτίου Δ.Κ. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 20.161,29 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

8. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 37.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (29.838,71+7.161,29 ΦΠΑ 24%)

9. Καταρτισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης

10. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

12. Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών

13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

 

 

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)