Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018.
 
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πιστώσεων. 
 
3. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση ‘‘Πέντε Πύργοι’’ της δημοτικής ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου.
 
4. Επικύρωση των αποτελεσμάτων 1ης φάσης (Α΄ και Β΄ στάδια  αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχος-αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και 2ης φάσης (αποσφράγιση, αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και εισήγηση για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 59.551,00 ευρώ + 14.292,24 ευρώ ΦΠΑ = 73.843,24 ευρώ (Α.Μ.21/2018).
 
5. Επικύρωση των πρακτικών 2ης φάσης και κατακύρωση ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού της  εργασίας:  «Εργασίες Συντήρησης  Πρασίνου  Δ.Ε. Παραλίας»  52.930,08 ευρώ εκτός (24%) ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 18/2018).
 
6. Επικύρωση των πρακτικών 2ης φάσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της  εργασίας:  «Εργασίες Συντήρησης  Πρασίνου  Δ.Ε. Κατερίνης»  59.550,00 ευρώ εκτός (24%) ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 19/2018).
 
7. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στο γήπεδο 25ης Μαρτίου Δ.Κ. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 20.161,29 ευρώ εκτός ΦΠΑ.
 
8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου.
 
9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου.
 
10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα.
 
Ο Πρόεδρος
   
Λάζος Ντόντης
                          
                                                                                                                                                          
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
 
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)