Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
3. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες  του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων»
4. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας για τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»
5. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών  καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
6. Διόρθωση γραφικού σφάλματος της 222/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Έγκριση  Πρακτικού 1ης Φάσης  (Α και Β στάδιο) του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 52.930,08 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 18/2018) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου”
7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
9. Λήψη απόφασης για επίτευξη ενδοδικαστικού συμβιβασμού και εξουσιοδότηση δικηγόρου
10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα
 
Ο Πρόεδρος
 
 
     Λάζος Ντόντης
                                
      
                                                                                                                                            
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)