Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
3. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας για τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»
4. Έγκριση  Πρακτικού 1ης Φάσης (Α και Β στάδιο) του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 59.550,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 19/2018) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
5. Έγκριση  Πρακτικού 1ης Φάσης  (Α και Β στάδιο) του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 52.930,08 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 18/2018) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
6. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 
Ο Πρόεδρος
 
 
     Λάζος Ντόντης
                                
      
                                                                                                                                            
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 1. Γεώργιος Ίτσιος
  Αστέριος Μπουσνάκης
 2. Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
  Αναστάσιος Παπαζήσης
 3. Θεόδωρος Παυλίδης
  Δημήτριος Ντούρος
 4. Παναγιώτης Μπερεδήμας
  Μαρία Αρβανίτη
 5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
  Σπυρίδων Ράδης
 6. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
 7. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
 8. Χρήστος Λιανός
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)