Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
 
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
 
3. Κατακύρωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του n.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «Κατεδάφιση υπάρχοντος διώροφου κτίσματος δημοτικού αμαξοστασίου» εκτιμώμενης αξίας 55.322,58 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ.10/2018)
 
4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 59.551,00 ευρώ + 14.292,24 ευρώ ΦΠΑ = 73.843,24 ευρώ 
(Α.Μ.21/2018) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.
 
5. Έγκριση  των πρακτικών (3ης φάσης) και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α 52018) της υπηρεσίας  με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2018 με αρ. μελ. 4/2018 προϋπολογισμού 87.824,90  ευρώ εκτός του ΦΠΑ
 
6. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το τμήμα 3 του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
 
7. Επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης,  φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»
 
8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
 
9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 
 
Η Αντιπρόεδρος
 
 
     Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
               
                         
                                                                                                                                            
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
Λάζος Ντόντης - Πρόεδρος Αστέριος Μπουσνάκης
Γεώργιος Ίτσιος
Αναστάσιος Παπαζήσης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Θεόδωρος Παυλίδης
Μαρία Αρβανίτη
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Σπυρίδων Ράδης
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)