Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
 
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
 
3. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της  Αριθ. ΚΥΑ  ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017-ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017  των Υπουργών  Εσωτερικών - Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως 31-12-2018, η οποία τροποποιήθηκε με την Αριθ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017-ΦΕΚ 1970/Β/07-06-2017
 
4. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Πέντε Πύργοι» της δημοτικής ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου
 
5. Επικύρωση του αποτελέσματος του Γ σταδίου (αποσφράγιση υποφακέλων «οικονομική προσφορά» – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 48539 για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε Κορινού, Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων 2017» (Α.Μ. 119/2017),  εκτιμώμενης αξίας 80.645,10 ευρώ εκτός Φ.Π.Α.
 
6. Επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
 
7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
 
8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
 
9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 
 
 
Ο Πρόεδρος
 
   
  Λάζος Ντόντης
               
                                                                                                                                                                     
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
 
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)