Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 2 Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
3. Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης, έγκριση των παραρτημάτων αυτής και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ/Pay As You Throw, ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών/Autonomous Composting Units, ΠΕ5: Περιβαλλοντική & Οικονομική Αξιολόγηση & ΠΕ6: Επέκταση και μεγιστοποίηση απόδοσης της υποδομής, σε ό,τι αφορά την Κατηγορία Δαπάνης “External Expertise & Services” (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE», εκτιμώμενης αξίας  78.629,03  ευρώ χωρίς ΦΠΑ
4. Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, εργαλεία καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων»
5. Έγκριση μελέτης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ταχυδρομική υπηρεσία διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ + 1.200 € (Φ.Π.Α.24%) = 6.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α., καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπών  διενέργειας του διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων
6. Κατακύρωση του τμήματος 1 «Παροχή υπηρεσίας για τη διακίνηση αλληλογραφίας με φακέλους με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής» του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ταχυδρομικής υπηρεσίας διακίνησης αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης
7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 
 
Ο Πρόεδρος
 
   
  Λάζος Ντόντης
               
                                                                                                                                                                     
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
 
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)